དཔལ་༧ས་སྐྱ་གོང་མ་མཆོག་གིས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་བསྩལ་པ།

Created: Tuesday, 25 August 2009 17:30
Last Updated: Monday, 31 August 2015 18:46
Written by Administrator
Hits: 4285

 

 

འདི་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན། དཔལ་ས་སྐྱ་གོང་མ་འཇིགས་བྲལ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ས་དགོན་བརྩེ་ཆེན་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་གླིང་དུ་ས་སྐྱ་དགོན་པའི་ཆོས་ཚོགས་པ་དག་གིས་གཙོས་པའི་འདུས་པ་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་ལ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྗེས་གནང་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་ཅིང་། རྗེས་གནང་གི་སྔོན་རྗེས་གཉིས་སུ་ཇི་ལྟར་ལྷ་མཆོག་འདི་ཉིད་ཉམས་སུ་ལེན་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་གདམས་ངག་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་དགྱེས་བཞིན་བསྩལ།