སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་འཇིགས་བྲལ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྲོག་བླུའི་ མཛད་སྒོར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

 

 

འདི་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་སྔ་དྲོར། སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་འཇིགས་བྲལ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་གདུང་སྲས་ས་དྷུ་རིན་པོ་ཆེ། བདག་མོ་སྐུ་ཞབས་མཆོག་དང་ས་དྷུ་རིན་པོ་ཆེའི་བདག་མོ་དང་སྲས་མོ་རྣམ་པ། ས་དགོན་མཁན་པོ་བྱམས་པ་དང་བླ་མ་མིག་དམར། གུས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས། ཆོས་ཚོགས་པ་ཁིར་སི་ཁྲིན་ཧོན་ད་སོགས་ས་སྐྱ་དགོན་པ་ནས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་རྒྱང་ཐག་རིང་ཙམ་གྱི་སར་ཡོད་པའི་མཚོ་འགྲམ་དུ་ཕེབས་ནས། གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་དང་། སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་འཇིགས་བྲལ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། བདག་མོ་སྐུ་ཞབས་མཆོག་སོགས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་གང་ན་སུ་བཞུགས་དག་གི་སྐུ་ཚེ་རིང་ཞིང་མཛད་འཕྲིན་འཕེལ་བ་དང་། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དུས་རྟག་ཏུ་མི་ཉམས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་། ལུས་ཅན་ཀུན་གྱིས་གནས་སྐབས་སུ་རྣམ་དཀར་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས། མཚོར་གནས་སྲོག་ཆགས་སྡིག་སྲིན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་ལྔ་ཚོང་ཁང་ནས་ཉོས་ཡོང་བ་དང་། འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་གཟུངས་སོགས་གསུངས་གྲུབ་རྗེས། སྔོན་བྱོན་དང་ད་ལྟར་བཞུགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མས་བསྒྲུབས་གནང་བའི་དམ་རྫས་ཀྱི་ཆུས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་ལུས་ལ་བྲན་པ་སོགས་གྲུབ་ནས། སྲོག་ཚགས་ཉམ་ཐག་དེ་ཚོར་མི་འཇིགས་སྲོག་གི་སྦྱིན་པ་བསྩལ་ནས་མཚོ་ནང་དུ་མངགས་པ་དང་། རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རིམ་འདི་གྲུབ་ནས་ཉིན་གུང་བཞེས་ལག་གྲུབ་རྗེས་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་འཇིགས་བྲལ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྟོན་འཁོར་ཕྱིར་སེ་ཨ་རོལ་བཞུགས་གནས་སུ་ཕེབས་པ་དང་། གུས་གྲྭ་པ་གསུམ་དང་ཆོས་ཚོགས་པ་འགའ་ས་གནས་དེར་ཡོད་པའི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རྭ་ཞིག་ཏུ་བསྐྱོད་དེ་མཛེས་སྡུག་གི་ས་གདན་ཐང་ལ་བཏིངས་པ་ལྟ་བུའི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པའི་མེ་ཏོག་གི་སྐྱེད་ཚལ་ཉམས་དགའ་བ་དེ་མིག་གི་ལོངས་སྤྱོད་དུ་བསྟར།  

 

 

Mailing List


Receive announcements about special events as well as a weekly email detailing all activities for the coming week.

 

Make a Donation


Help support Sakya Monastery through a donation or by becoming a Member.

 

Dharma Shop


Purchase select books, CDs, and other items at our online Dharma Shop!