༄༅། །ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྐྱེ་རྒུའི་ས་ཡོམ་གྱིས་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་པ་དང་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ་དག དེ་ཚོའི་ནང་མི་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བསྩལ་པའི་བཀའ་སློབ།

 

དེ་རིང་ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་ཡ་ང་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ་མི་མང་པོ་རྐྱེན་འདས་དང་རྨས་སྐྱོན། དེ་བཞིན་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་གྲྭ་ཤག་སོགས་སྡོད་ཁང་མང་པོ་ཞིག་རྩ་བརླག་ཏུ་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པས་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་། ངོས་ཀྱིས་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཚེ་འདས་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་འགྲོའི་རྟེན་བཟང་འཐོབ་པ་དང་། རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ་རྣམས་མགྱོགས་མྱུར་དྲགས་སྐྱེད་ཡོང་བ། དེ་བཞིན་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བའི་གསོལ་བ་བཏབ་དང་འདེབས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།      འདི་གའི་ས་སྐྱ་དགོན་པའི་ཆོས་ཚོགས་པ་རྣམས་དང་ས་གནས་བོད་རིགས་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་གངས་ལྗོངས་ལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྒོམ་བཟླས་དང་འབྲེལ་བའི་མ་ཎི་དང་སྨན་བླའི་མཚན་སྔགས། དེ་བཞིན་འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཅས་གང་མང་གསོག་སྒྲུབ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཐུགས་འཇག་འཚལ།།

                                           ཕུན་ཕོའི་འཇིགས་བྲལ་བདག་ཆེན་གྱིས།

                                                             སྤྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ཉིན།

 

 

 

Mailing List


Receive announcements about special events as well as a weekly email detailing all activities for the coming week.

 

Make a Donation


Help support Sakya Monastery through a donation or by becoming a Member.

 

Dharma Shop


Purchase select books, CDs, and other items at our online Dharma Shop!